Cơ cấu tổ chức

Cập nhật lúc: 15:38 16/12/2016

A. Các phòng trực thuộc Sở:

1- Ban Giám đốc Sở gồm: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc;

2- Văn phòng Sở;

3- Phòng Tổ chức – Pháp chế;

4- Thanh tra Sở;

5- Phòng Kế hoạch – Tài chính;

6- Phòng Quản lý văn hóa;

7- Phòng Quản lý Di sản văn hóa;

8- Phòng Quản lý thể dục thể thao;

9- Phòng Thể thao thành tích cao

10- Phòng Nghiệp vụ Du lịch;

11- Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình;

   B. Các đơn vị Sự nghiệp trực thuộc Sở:

1- Trung tâm Văn hóa tỉnh;

2- Bảo tàng tỉnh;

3- Thư viện tỉnh;

4- Đoàn Ca múa Dân tộc;

5- Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng;

6- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh;

7- Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch;

8- Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh.