Sẽ có Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh văn hóa, thể thao và du lịch

Cập nhật lúc: 11:14 28/04/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Bảo tàng Đắk Lắk (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư dự kiến có 03 Chương và 09 Điều được áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch(sau đây gọi tắt là đơn vị sự nghiệp công lập); Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Thông tư này không áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Hội đồng quản lý có số lượng thành viên từ 05 đến 11 người, tổng số thành viên phải là số lẻ, gồm Chủ tịch và các thành viên khác. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản lý do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý không quá 05 năm.

Hội đồng quản lý có nhiệm vụ và quyền hạn : Quyết định về chiến lược, kế hoạch trung hạn và hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập; Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quyết định chủ trương về tổ chức bộ máy, nhân sự (trừ số lượng người làm việc theo quy định pháp luật về viên chức); tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, huy động các nguồn lực cần thiết để phát triển hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quyết định về định hướng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và phát triển khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế của đơn vị sự nghiệp công lập; Đề nghị cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và chế độ chính sách đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định chủ trương đầu tư mở rộng hoạt động, thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lập; Thông qua kế hoạch tài chính và báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập; Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo cơ quan quản lý cấp trên về các hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; Định kỳ hoặc đột xuất yêu cầu người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo về các hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập;  Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản lý, chiến lược, kế hoạch hoạt động, việc triển khai quy chế dân chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định các vấn đề quan trọng khác của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Thời gian góp ý trước ngày 20/6/2021. Nội dung chi tiết tại địa chỉ: https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-du-thao/document-7304.htm./.

Dương Nguyễn