Triển khai Chương trình Phòng, chống HIV/ADIS và tệ nạn ma túy, mại dâm trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch

Cập nhật lúc: 20:11 30/03/2021

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản Số: /TTr-THTCD về việc triển khai Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Quốc gia Phòng, chống HIV/ADIS và tệ nạn ma túy, mại dâm gửi Thanh tra các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch.

Ảnh minh họa

Văn bản nêu rõ, triển khai thực hiện Công văn số 835/BVHTTDL-BCĐDS ngày 17/3/2021 của Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Quốc gia Phòng, chống HIV/ADIS và tệ nạn ma túy, mại dâm, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao, Thanh tra Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Thanh tra các Sở) triển khai thực hiện một số nội dung sau: (1) Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó có nội dung thực hiện quy định về phòng, chống mại dâm, ma túy trong hoạt động karaoke, vũ trường và tại các cơ sở lưu trú du lịch. (2). Hưởng ứng tháng hành động về phòng, chống ma túy; lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm trong các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình vào các hoạt động triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị.

Thanh tra Bộ đề nghị Thanh tra các Sở triển khai thực hiện; báo cáo kết quả về Thanh tra Bộ trước ngày 10 tháng 12 năm 2021 (file báo cáo gửi vào địa chỉ thư điện tử thanhtrabo@bvhttdl.gov.vn)./.

                                                                                                Dương Duy