Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Cập nhật lúc: 08:56 29/04/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 1458/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm tổ chức tốt việc triển khai thi hành Luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên phạm vi cả nước; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ người làm công tác xử lý vi phạm hành chính; xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc hoàn thiện thể chế, xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo đảm thống nhất, đồng bộ, kịp thời. Từ đó tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong giai đoạn hiện nay.

Yêu cầu của Kế hoạch khi triển khai phải: bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thường xuyên của Lãnh đạo Bộ; sự phối hợp thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là các Sở) và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật; xác định nội dung công việc phải đầy đủ, cụ thể, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra; gắn trách nhiệm thực hiện phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; phát huy trách nhiệm, tính chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở, đồng thời, bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu 2 quả với các bộ, ngành khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật; có lộ trình cụ thể để bảo đảm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 Luật được triển khai thi hành đầy đủ, thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.

Các nội dung triển khai của Kế hoạch gồm: Tổ chức Hội thảo chuyên đề theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật; Rà soát, xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật; Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính; Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

Xem văn bản tại đây

Dương Nguyễn