17:49 Thứ sáu , Ngày 21 Tháng 06 Năm 2024

Kế hoạch về việc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023

28/10/2023 15:37

Kế hoạch về việc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023

kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

29/06/2023 14:16

kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015 tại sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

29/06/2023 14:14

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015 tại sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

Ứng dụng mã QR code bộ Thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/09/2022 09:41

Ứng dụng mã QR code bộ Thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

V/v tuyên truyền, phổ biến việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh

26/09/2022 09:03

V/v tuyên truyền, phổ biến việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh

Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17/02/2022 14:07

Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17/02/2022 14:05

Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022

18/01/2022 10:20

Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022

Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu quẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

11/11/2021 14:20

Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu quẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Quyết định công bộ hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu quẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

11/11/2021 14:17

Quyết định công bộ hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu quẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Quyết định ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015

11/11/2021 14:12

Quyết định ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015

Bản đồ hành chính
Thống kê hành chính công
Liên kết website