17:54 Thứ sáu , Ngày 21 Tháng 06 Năm 2024

Văn bản - Bầu cử

STT Tên Văn bản Ngày ban hành
1 Báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026(Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021 21/05/2021 Chi tiết
2 Về việc Thông cáo báo chí 21/05/2021 Chi tiết
3 Về việc thống kê số liệu cử tri và dự kiến số lượng phiếu bầu phục vụ bầu cử 21/05/2021 Chi tiết
4 Về việc triển khai các văn bản liên quan đến công tác bầu cử 21/05/2021 Chi tiết
5 Công văn số 169/CV-UBBC về Tuyên truyền các ca khúc bầu cử 20/05/2021 Chi tiết
6 Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 17/05/2021 Chi tiết
7 Về việc một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử 19/05/2021 Chi tiết
8 Về việc thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nộp Biên bản kết quả bầu cử 19/05/2021 Chi tiết
9 Về việc tập trung tổ chức thanh công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và địa biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 19/05/2021 Chi tiết
10 Về việc một số vấn đề cần tiếp tục lưu ý trong quá trinh tổ chức bầu cử 15/05/2021 Chi tiết
11 Về việc hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử 11/05/2021 Chi tiết
12 Về việc triển khai các văn bản liên quan đến công tác bầu cử. 13/05/2021 Chi tiết
13 Về việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm 12/05/2021 Chi tiết
14 Tổ chức tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covìd-19 10/05/2021 Chi tiết
15 Về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu phòng, chống dịch Covid-19 08/05/2021 Chi tiết
16 Về việc một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử 07/05/2021 Chi tiết
17 Hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 04/05/2021 Chi tiết
18 Nghị quyết về việc lập công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị 28/05/2021 Chi tiết
19 Nghị quyết về việc lập công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV theo từng đơn vị 23/05/2021 Chi tiết
20 Thông báo kết luận của đồng chí Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh - Chủ trì cuộc họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk... 23/04/2021 Chi tiết
21 Tiếp tục triển khai công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử 22/04/2021 Chi tiết
22 Kế hoạch tuyên truyền và cổ động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 16/04/2021 Chi tiết
23 Hướng dẫn khen thưởng công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 07/04/2021 Chi tiết
24 Bảo đảm y tế phục vụ công tác bầu cử ĐB QH khóa XV và bầu cử ĐB Hội đồng nhân dân các cấp 31/03/2021 Chi tiết
25 Khai thác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu QH khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 30/04/2021 Chi tiết
26 Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu QUốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 26/03/2021 Chi tiết
27 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi, thời gian hưởng hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 19/03/2021 Chi tiết
28 Thông báo số 53-TB/TBTTTT ngày 18/3/2021 của Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 18/03/2021 Chi tiết
29 Kế hoạch số 52/KH-TBTTTT ngày 18/3/2021 của Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền về hoạt động của Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 18/03/2021 Chi tiết
30 Kế hoạch số 13/KH-UBBC ngày 08/3/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk về việc Thông tin – Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 08/03/2021 Chi tiết