16:54 Thứ sáu , Ngày 21 Tháng 06 Năm 2024

Văn bản pháp quy

STT Tên Văn bản Ngày ban hành
1 Thông tư số 06/2023/TT-BNG ngày 26/12/2023 của Bộ Ngoại giao 17/02/2024 Chi tiết
2 06/2022/QH15 Luật Thi đua khen thưởng 10/01/2024 Chi tiết
3 TT14/2023/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/01/2024 Chi tiết
4 NÐ 98/2023/NÐ-CP) Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua khen thưởng 10/01/2024 Chi tiết
5 Thông tư số 12/2022/TT-BNV hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính 17/02/2023 Chi tiết
6 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa 21/02/2023 Chi tiết
7 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, 24/03/2023 Chi tiết
8 Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 09/08/2023 Chi tiết
9 V/v triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết 21/11/2022 Chi tiết
10 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên nghành Mỹ thuật 21/11/2022 Chi tiết
11 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 21/11/2022 Chi tiết
12 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên nghành thể dục thể thao 21/11/2022 Chi tiết
13 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/11/2022 Chi tiết
14 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên nghành Văn hóa cơ sở 21/11/2022 Chi tiết
15 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên nghành Thư viện 21/11/2022 Chi tiết
16 Luật Điện ảnh Việt Nam 21/11/2022 Chi tiết
17 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 12/11/2021 Chi tiết
18 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 12/11/2021 Chi tiết
19 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 12/11/2021 Chi tiết
20 Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 21/06/2024 Chi tiết
21 Nghị định quy định về tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức 12/11/2021 Chi tiết
22 Nghị định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 12/11/2021 Chi tiết
23 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú 21/06/2024 Chi tiết
24 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo 12/11/2021 Chi tiết
25 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 21/06/2024 Chi tiết
26 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 12/11/2021 Chi tiết
27 Nghị định về xử lý kỹ luật cán bộ, công chức, viên chức 12/11/2021 Chi tiết
28 Nghị quyết về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2025 22/10/2021 Chi tiết
29 Nghị quyết quy định một số chính sách đối với Huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao trong nước và quốc tế 22/10/2021 Chi tiết
30 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/09/2020 Chi tiết